Adatkezelés, adatvédelem.

Az akcios-utak.com tulajdonosa tevékenysége során kiemelten fontosnak tartja a személyes adatok védelmét. A rendelkezésére bocsátott személyes adatokat minden esetben a hatályos jogszabályoknak eleget téve kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályok betartásához szükségesek.

Jelen adatvédelmi nyilatkozat a www.akcios-utak.com valamennyi szolgáltatására vonatkozik (beleértve az online elért vagy igénybe vett, vagy bármilyen más platformon vagy eszközön keresztül igénybe vett szolgáltatásokat).

Adatkezelés
1. Adatgyűjtés

Az adatkezelés kizárólag az Ön hozzájárulásával jön étre. Az Ön által önkéntesen megadott személyes adatokat és az Ön felhasználói adatait az Adatvédelmi Törvény (2011. évi CXII. tv.) értelmében kizárólag termékrendelés – termék elküldése céljából használja fel. Az adatokat harmadik félnek nem továbbítjuk!
Az adatok harmadik félnek történő átadására kizárólag az Ön előzetesen megtett, határozott beleegyezése után kerülhet sor.

2.) A személyes adatok felhasználása

Az Ön személyes adatait az Ön és utastársai azonosítása érdekében kérjük, és az utazás lebonyolításához használjuk fel. A hírlevelünkre való feliratkozáskor adatait hírlevél listánkon rögzítjük, itt viszont csak az email címét és bármilyen kitalált nevet is megadhat.


3.) Ki láthatja a személyes adatokat?

Adatai munkatársaink számára akkor válnak hozzáférhetővé, amikor az Ön utazását dolgozzák fel és intézik. Figyelmüket felhívtuk arra, hogy a személyes adatokat kizárólag az adott feladat jogszerű teljesítéséhez használhatják, és hogy titoktartási kötelezettségük a tevékenység befejezte után is fennáll. Ezen felül munkatársaink behatóan ismerik az adatvédelmi jogokkal kapcsolatos szabályzókat, az adatok védelmére és titoktartásra kötelezettek, ezek megszegése esetén tisztában vannak a büntetőjogi következményekkel.
A személyes adatok harmadik félnek történő átadására -kivétel az utazás szervezője- csak törvényileg szigorúan szabályozott esetekben kerülhet sor.

4.) Felhívjuk a figyelmét az Adatvédelmi Törvényben lefektetett jogaira, különös tekintettel:

a. Tájékozódási jog

Az Adatvédelmi Törvény értelmében jogában áll az általunk rögzített adatairól felvilágosítást kérni.

b. Ellenvetési jog

Az Adatvédelmi Törvény értelmében joga van a nem megengedett adatok törlésére/korlátozására, a helytelen adatok helyesbítésére. Ezen kérés azonban nem érinti a számlázási és a könyvelési adatokat.
c. Helyesbítés, törlés, korlátozás
Az Adatvédelmi Törvény értelmében jogában áll adatainak reklám, piac- vagy közvéleménykutatás céljából történő használatát korlátozni.

d. Jogorvoslati jogosultság

Amennyiben adatai kezelésével nem ért egyet, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. sz.) bejelentést tehet.
Külön felhívjuk figyelmét az Adatvédelmi törvény 6. § (5) bekezdésére, miszerint:
„Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában
a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.”.


A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejegyzett Adatkezelési Nyilvántartási számunk: NAIH-61279/2012.
Kérdése van? +36 1 785 9892